ÅRSMÖTE 31 MARS

Kallelse till SKA Attemarks årsmöte 2019
Var: Lokalen, Nobelvägen 111A, Malmö.

Dagordning för Årsmöte 31/3 klockan 11.00 2019

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före årsmötet.

Mötet förklaras Öppnat
1. Närvaro- och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötes rättmätiga utlysande
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare. Dessa skall justera mötesprotokollet tillsammans med mötesordförande och mötets sekreterare.
6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat och balansräkning.
7. Framläggande av revisionsberättelse.
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Fastställande av medlemsavgift och giltighetstid.
10. Framläggande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av styrelse:
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Kassör
d) Ledamöter
e) Ersättare
12. Fastställande av firmatecknare.
13. Val av revisionsgrupp.
14. Behandling av inkomna motioner.
15. Val av valberedning.
Mötet förklaras avslutat

Meddelande från kassören:
Snart är det Attemarks årsmöte och det vill man inte missa.
Och då vill man också vara medlem så man kan vara med och rösta.

Om du vill vara med i år igen så betala till
PlusGiro 189 84 66-6 (SKA ATTEMARK) och ange ditt namn.
150 kr för vuxen, 125 kr för annan vuxen boende på samma adress som en fullt betalande och 100 kr för ungdom 13-18 år.

Kan du inte komma på stämman? Då kan du lämna en fullmakt!
Fullmakten skall innehålla fullmaktsgivarens fullständiga namn och alias, vem som givits fullmakt med fullständigt namn, personnummer samt datum.
Det skall klart anges om fullmakten är en permanent sådan och gäller i alla frågor och vid alla eventuella voteringar eller om den endast gäller vid ett speciellt tillfälle då det klart skall framgå vad, när och hur fullmakten gäller.
Fullmakten kan lämnas skriftligen till någon som kommer att närvara på stämman.